ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רס

ב"ה, ערב ראש חדש כסלו תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אל כל אחינו בני ישראל חובבי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עין בעין הננו רואים את ההצלחה הרוחנית האלקית השורה, ת"ל, על הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש, מאז הווסדן, זה ה"ן שנים מלפנים, על ידי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - ועד עתה.

הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש" הצליחו להעמיד, בעזר השי"ת, אלפי תלמידים, כן ירבו, מופלגי תורה ויראה. חלק גדול מהם כיהנו ומכהנים פאר בתור רבנים, ראשי מתיבתות וראשי ישיבות, שובי"ם וכיו"ב משרות קדש בתוככי קהלות חשובת בישראל, ורוב התלמידים ומחונכי הישיבות תת"ל ככולם עומדים בשורה ראשונה של עבודה ופועל טוב בשדה הרבצת תורה ויראת שמים וחיזוק עניני היהדות בכל מקומות מושבותיהם.

אמנם למרות ההצלחה הרוחנית, הנה המצב החמרי של מרכז הישיבות " תומכי תמימים - ליובאוויטש" בעת הזאת קשה וחמור במאד. החובות עלו למעלה ראש ומזעזעים הם את קיומו של המוסד הענקי הק' הלזה."

ביום ראשון לפרשת וארא אל האבות, עשרים ושנים בחדש טבת תשי"ב הבע"ל תתקיים, אי"ה, החגיגה השנתית של מרכז הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", אשר צריכה לשמש מקור הכנסה חשובה בכדי להסיר את עול החובות מהעבר, ולאפשר קיומן של הישיבות הק' על להבא.

ובזה הנני פונה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצוה בקריאה ובקשה, בקשה כפולה ומשולשת, לסייע ולהשתתף בהפעולות להכנת חגיגה שנתית זו, לבוא בהמונים להחגיגה ולהתנדב בעין יפה וביד פתוחה לטובת "מרכז הישיבות - תומכי תמימים-ליובאוויטש", ולתת לו עי"ז את האפשריות להמשיך את עבודתו הק' להעמיד דור ישרים יבורך עוסקים בתורה ובמצות, ביראת שמים טהורה, ובזיכוך המדות על פי תורת החסידות.

ואני תפלה, אשר, במהרה, ממש, נזכה כולנו לקיום ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במכתבו האחרון להמשתתפים בחגיגת הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", והיא:

יחזק השי"ת את בריאות כולכם ויתן לכולכם פרנסה טובה בהרחבה ונזכה כולנו וב"ב יחיו בהרמת קרן התורה וקרן ישראל סבא ולגאולה קרובה על ידי משיח צדקנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, במהרה בימינו, אמן.

בברכת טוב גשמי ורוחני

מ. שניאורסאהן

א'רס

נדפסה בשעתה בגליון בפ"ע ובלקו"ש חכ"ד ע' 472. טופס כזה נשלח גם באידיש.