ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסא

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אל רבני ומנהיגי ישראל"

אל ראשי המתיבות וראשי הישיבות

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

קרוב יום התשעה עשר בכסלו, יום ג' (לסדר את אחי אנכי מבקש. זח"א קפ"ד, א) שהוכפל בו כי טוב, הוא יום ההילולא רבא של אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש - תלמידו הגדול וממלא מקומו של אדמו"ר הבעש"ט, אשר את מימיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים.

הוא יום גאולת אדמו"ר הזקן ונצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט - אשר בני ישראל יצאו ביד רמה.

ידועה שאלת הבעש"ט למשיח: אימתי אתי מר ותשובת משיח צדקנו: בעת

שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה.

כי זהו הקדמה והכנה לביאת המשיח.

מתוך תשומת לב לחוב הקדוש המוטל על כל ישראל וביחוד על רבני ומנהיגי ישראל ועל ראשי בתי אולפני בכלל, ועל מנהיגי עדת החסידים בפרט, וזכות הגדולה שלהם להפיץ מעינות החסידות, כפי אשר הנחילו אותם לנו מורנו הבעש"ט ואחריו מורנו הרב המגיד ותלמידיהם נשיאי עדת החסידים.

הנני להציע בזה, אשר ביום הבהיר הזה הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, ובשבתות שלפניו ושלאחריו - יסדרו מסבות והתועדיות של כל אלה אשר השפעתם עליהם, אשר בהתועדיות אלו יתעוררו בפרט לעבודה בהפצת המעינות - מעינות תורת הבעש"ט, תלמידיו ותלמידי תלמידיו - חוצה, ובכלל לקביעות עתים לתורה, שמירת המצוות בהידור, ואהבת רעים וזיכוך המדות ע"פ תורת החסידות.

וזכות נשיאינו, נשיאי ישראל, יגן עלינו כולנו, להצליח במילוי שליחותינו בעלמא דין.

ועינינו תחזינה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בעגלא דידן, אמן.

הדו"ש בלונ"ח"

מנחם שניאורסאהן

א'רסא

נדפסה בלקו"ש ח"ה ע' 431.