ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסב

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אל אנ"ש, ואל כל חובבי תורה ומצוה

אשר בכל אתר ואתר

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הולך וקרב היום יום בשורה יום ג' תשעה עשר בכסלו, הוא היום אשר בו יצאה לאור צדקת כ"ק אדמו"ר הזקן - (בעל התניא והשו"ע) - ואתו עמו צדקת תורת החסידות - תורת חסידות חב"ד ותורת החסידות הכללית.

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כותב - במכתבו מיו"ד כסלו ה'תש"י, שני חדשים לפני יום ההסתלקות - אשר "לימוד תורת החסידות אינו ענין השייך רק לאיזה מפלגה שהיא, אלא חובת לימודה מוטלת על כללות בני ישראל יחיו בכלל, ועל בני תורה בפרט". וחובה על אנ"ש - התעסקות בהפצת לימוד דא"ח. והתעסקות - פירושה השתדלות שאינה פוסקת, ובאופן שבכל עניניו - גם הצדדיים - מתכוון להשגת מטרה זו "כמו =במסחר ה"ה עסוק כל היום בזה, לאו דוקא בעת שהוא עסוק בגוף ועצם העסק לפי שהענין נוגע לו ביותר. אז ער איז אנגעטאן אין דעם בכל שעה ובכל זמן" (שמלובש בזה בכל שעה ובכל זמן.

ובמק"א יבאר בארוכה, איך כי התנאי, אשר יפוצו מעינותיך - של כ"ק הבעש"ט - חוצה הוא הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח.

תנאי זה, אשר על כל אחד מאתנו כולנו להשתדל בכל תוקף למלאותו, שלשה פרטים בו:

א) יפוצו. ללמד תורת הדא"ח באופן של הפצה - פיזור במרחב רב, שיגיע הלימוד לכל חלקי המקום שבו מלמד תורה זו.

ב) מעינותיך. תורת הדא"ח שמפיץ, צריך שיהיו נשמרים בה תכונות של מעין. ושתי תכונות עקריות במעין: א) מימיו חיים ונובעים הם בלי הפסק מן מקור המעין. ב) אין משגיחין כ"כ על הכמות. כי המעין ממקורו נובע טפין טפין. וכן הוא גם התניא בהפצת תורה זו אין הכמות עיקר כל כך, ובלבד שיהי' לימוד חי בחיות נפשי והתלהבות פנימית, ונובע ממקורו - מפנימיות נפש מפיץ התורה, הקשור בפנימיות לבבו בנשיאי תורת הדא"ח.

ג) חוצה. אל לנו להסתפק בלימוד בביהמ"ד ובביהכ"נ בלבד, כי אם גם בלכתו בדרך בשבתו בחנות וכיו"ב. וכן בנוגע למהות הלומדים - אין להתצמצם במפלגות אחדות או בסוגי אנשים מיוחדים, כי גם על הפשוט שבפשוטים מוטלת חובת לימוד תורת הדא"ח, ואפילו הגדול שבגדולים אינו יכול להגיע עד תכליתה.

וגם לאלו הנמצאים מחוץ לכל המחנות, גם במקום שהכתוב מעיד עליו שהוא חוצה - גם שם צריך להפיץ המעינות.

וזכות ההשתדלות בהפצת המעינות חוצה תמשיך ותהי' כלי לקבל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ברך את כל אחד מאתנו - לי"ט כסלו, אשר קודם ההסתלקות, ובאמירה לנוכח: "תתברכו מהשי"ת בשנה טובה בלימוד והפצת החסידות, אתם ביתכם בניכם ובנותיכם יחיו בדרכי החסידות, אותם וב"ב וכל הנלוים אליכם תתברכו כולכם בכל הדרוש לכם בגשם וברוח".

בברכת הצלחה בעבודה ושפע טוב גשמי ורוחני.

מנחם שניאורסאהן

א'רסב

נדפסה בלקו"ש ח"ה ע' 432. לתוכנה ראה לעיל ח"ד אגרות תתטו. תתיח.

היום יום בשורה: כן כינוהו מן השמים ליום ג' י"ט כסלו - במענה להר"י מקורביל (מבעלי התוספות). ראה שו"ת מן השמים ס"ה. עיי"ש ג"כ בתוכן שו"ת זו.

במכתבו מיו"ד כסלו: נדפס בקונטרס יט כסלו ה'תש"י (קונטרס עג). כמו במסחר: לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר סד"ה אריב"ל כו' כל העוסק בתורה תרפ"ח.

ובמק"א יבאר בארוכה: בשיחת שמח"ת תר"ץ.

פיזור במרחב רב: ראה רש"י (משלי ה, טז) עה"פ יפוצו "הוראות ברבים".

תכונות עקריות: ידוע דין המעין שמטהר בזוחלין ובכל שהוא.

בלי הפסק: במשנה רפ"ה דמקואות: (מעין ש)העבירו ע"ג בריכה והפסיקו ה"ה כמקוה.

ולדעת רוב הפוסקים וכ"פ ה"צמח צדק" מיירי בבריכה ריקנית. עיין שו"ת הצ"צ חיו"ד סקס"ד ס"ב (ובמפתח שם), מש"ך ביו"ד סר"א סק"ל בשם הפרישה, מהראב"ד בבעה"נ, רע"ו וכו'. וראה ג"כ צ"צ שער המילואים למקואות פ"ה מ"ו (לז, א). ועייג"כ תוס' בכורות נה, ב. פיה"מ להרמב"ם (הובא ונתבאר בבית יוסף שם). ובספרים שהובאו בס' טהרת המים (להרה"ג והרה"ח וכו' מהר"נ שי' טעלושקין) סל"ו. ואכמ"ל.

חוצה: ראה זח"א קמא, ב. תו"ח בתחילתו עה"פ חכמות בחוץ. ועוד. תתברכו... וברוח: במכ' דיו"ד כסלו הנ"ל.