ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסג

מסופר 7, אשר בעת ישיבת אדמו"ר הזקן במאסר פעטרא-פאוולאווסקי באו אצלו פעם אחת 8 הרב המגיד עם הבעש"ט נ"ע מעלמא דקשוט. רבנו שאל אותם למה מגיע לו ומה תובעים ממנו. והשיבו לו שנתחזק עליו קטרוג למעלה על שאומר דברי חסידות הרבה ובגילוי. א"ל רבנו: ואם אצא מכאן האם אפסוק מלומר ד"ח. והשיב לו: כיון שהתחלת לא תפסוק, ואדרבה לכשתצא תאמר יותר. וכן הי', כי אחרי שחרורו הוסיף רבנו הזקן בזמני אמירת ד"ח, המאמרים היו באריכות יותר 3 ובביאור וכו'.

וכידוע אשר קודם המאסר בפטרבורג הי' "גילוי המאור" "הדא"ח הי' שורף את העולם לפי שהי' בבחי' מקיף. לא הי' אחד שהי' שומע דא"ח ממנו ונשאר במצבו הקודם", אבל אחר פטרבורג הי' "בסדר והדרגה בכלי, בריבוי אותיות דהבנה" היתה "ההשפלה הגדולה להלביש חסידות בשכל" 4.

וכשבטל הקטרוג למעלה והסכימו על הדרך החדש, במילא נתבטל המאסר למטה, יצא לחפשי, והותחלה ההנהגה החדשה - והוא ביום יט כסלו.

ובאשר "ביום אשר נתגלו אורים גדולים עליונים והשפ'יע בצחצחות, הנה מדי שנה בשנה כה יעשה ביום ההוא, חוזר וניא"ור, הולך ואור"5.

הנה בכל שנה ביום יט כסלו חוזר וניעור וניאור, הן למעלה הן למטה, נצחון דרך רבנו הזקן ושיטתו. ובזה מבואר מש"כ בכ"מ 6 אשר יום זה הוא ר"ה לחסידות ומסוגל להתחזק ולהתעודד בזה.

ובלשון הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ליום זה:

גוט יום טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן

ג' כסלו התשי"ב

ברוקלין, נ.י.

א'רסג

נדפסה בסה"מ קונטרסים ח"ג ע' ג. סה"מ תרפ"ו ע' שסה. לקו"ש ח"י ע' 223. תורת שלום ע' קעג: בהוצאה החדשה ע' 171.

ע' ק: בהוצאה החדשה ע' 114.

ע' לג: בהוצאה החדשה ע' 26.

הקדמה: לעיל ח"ד אגרת תתטו.

1) בית רבי ח"א פט"ז. ועייג"כ תורת שלום ע' קעג.

2) כמובן, אינו המסופר בשיחת יט כסלו תרצ"ג (לקוט ב) אות כ.

3) אף כי גם אז לא היו המאמרים ארוכים (תורת שלום ע' ק).

4) ראה בכל זה תורת שלום ע' לג, ק. שיחת יט כסלו הנ"ל.

5) לב דוד לחיד"א פכ"ט בארוכה. עיי"ש.

6) ראה מבוא לקונטרס ומעין ע' טו, כד. שיחת כ' כסלו תרצ"ב (קונטרס טז). הקדמה לקונטרס יט כסלו תשי"א (קונטרס פז). ועוד.

גאולתינו ופדות נפשנו: ראה מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר בחוברת י"ט כסלו ובסוף קונטרס י"ט כסלו ה'תש"י.

פשט המנהג: ראה בזה שיחת י"ט כסלו תרצ"ב והשיחה דשנת תרצ"ג.