ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסד

ב"ה, ג' כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

שלוח בזה הקונטרס לחג גאולתנו ופדות נפשנו, הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, והוא לזכות בו את הרבים באופן היותר מתאים.

פשט המנהג אשר עיקר ההתועדות די"ט כסלו הוא באור ליום כ' כסלו, כי הגאולה מהמאסר היתה בעת תפלת מנחה, שלש שעות אחר זה הי' בדירת מנגד ביסורים נפשיים וכו'.

בכל זה הרי בכמה וכמה מקומות מתועדים גם באור לי"ט כסלו. וברכת חסידים עליהם תבוא.

בכלל שני אופנים בהתועדות: א) לסדרה במקומות רבים בעיר, בכדי שישתתפו גם אנשים כאלו אשר למקום אחר לא היו באים. ב) לאסוף כל המתועדים במקום אחד, אשר אז הנה - ברוב עם הדרת מלך, ההתועדות תהי' עם הזקנים והגדולים שבחבורה וכו'.

- ריבוי הכמות, או עילוי האיכות. וידועה השקו"ט מי מהם עדיף.

דוגמא לדבר:

יעוין שבת קכז, א: למעוטי בהילוכא, למעוטי במשוי. מגילה ג, א תוד"ה מבטלין בסופו. אבות פ"ג מט"ו: הכל לפי רוב המעשה. ועיי"ש בפיה"מ. ובאגה"ק סכ"א. ועוד. אף שכמובן אין דומה לגמרי לנדו"ד. ואכ"מ. -

והצעתי בזה, אשר בלילה הראשון, אור לי"ט כסלו, יתועדו במקומות שונים, (ויודיעו שם אודות ההתועדות 9דלמחר. ולמחרתו, אור לכ' כסלו, יתאספו במקום אחד להתועדות.

ומובן, אשר העיקר הוא להתעורר בהחלטות טובות, בקביעות עתים לתורה הנגלית ודא"ח ברבים, ולחזק דרכי החסידים באהבת רעים.

בברכת החג - המחכה לבשו"ט ע"ד כהנ"ל

מ. שניאורסאהן

א'רסד

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 230 והושלמה ע"פ צילום האגרת, שנשלחה לכו"כ.

הקונטרס: הנסמן בהערה לאגרת שלפנ"ז.

ריבוי הכמות או עילוי האיכות: זהו ג"כ ענין מה רבו מה גדלו (תו"א ד"ה וארא - השני - נו, ב). אורות מרובים כלים מרובים (מצה זו תרס"ז) ועוד. מי מהם עדיף: עיין לקח טוב למהר"י ענגיל כלל טו.

החלטות טובות... רעים: מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בראש חוברת י"ט כסלו.