ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסה

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתו מכתבו, בו שואל עצה בדבר החלומות המצערים את זוגתו שתחי':

הנה ראשית לכל צריך לבדוק את המזוזות בדירתם, וכן לשאול את זוגתו תחי', אם לא פגעה בכבוד בן או בת בישראל, בימים ההם, ואם הי' איזה פגיעה בכבוד בהנ"ל, אזי תבקש מחילה סתמית בפני שלשה מישראל, היינו שתאמר, שבאם פגמתי בכבוד בן ובת ישראל בשוגג או במזיד, הנני מתחרטת בלב שלם ומבקשת מחילה, וכמדומה לי שכבר אמרתי לו, שקודם הדלקת נרות בעש"ק ובעריו"ט תתן צדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס (רמבעה"ן) כפי יכולתה - שלא להכביד על עצמה ובטחוני אשר אחר כל הנ"ל יקל מעלי' ולאט לאט יסורו ממנ[ה] כל החלומות, ומהנכון שקודם השינה וקודם ק"ש שעל המטה תקרא איזה שורות בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אם באידיש או באנגלית מה שנקל לפני' יותר.

בברכה לפרנסה במנוחה.