ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסו

ב"ה ג' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ז מ"ח, בו מתאר מצב בריאות זוגתו תחי' אשר לפ"ד הרופא דעתה יש לה כמה וכמה ענינים ומזמן לזמן פריסטופען של המרה וכו' ועתה מוטלת במטה בכאבים שונים.

לדעתי כדאי הי' שימצא רופא כללי היינו אף שאינו גדול כ"כ, אבל שיהי' לו ידיעה בכל הענינים, ויספר לו את חוו"ד כל הרופאים שהיתה אצלם זוגתו תחי' עד עתה, ויבקשו שיתעסק בכ"ז ויתן לה סדר כללי בהנהגה ובאכילה ושתי' וכיון שארז"ל שהרפואה באה ע"י סם פלוני ואיש פלוני כו' בלי הגבלה ע"ד גדלו ומהותו, הרי קרוב להיות שדוקא רופא ממהות זה וועט איר צוטרעפען ועל ידו תבוא הרפואה לזוגתו תחי'.

בברכה שיודיע בשו"ט מהטבת בריאות זוגתו תחי'.