ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסז

ב"ה, ג' כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי הפ"נ שלו לעורר ר"ר לבריאות הנכונה, וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראהו, למלאות משאלות לבבו לטובה בהמצטרך לו.

ידוע אשר לקבלת ברכות שמים מעל, צריך האדם לעשות למטה כלים המתאימים, ואשר כלי לקבלת כל ברכה זוהי התורה.

ולכן הנני להציע לפניו, שיקח עליו בל"נ לשמור את שלשת השיעורים השוים לכל אנ"ש, כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, והם אמירת שיעור תהלים בכל יום שחרית אחר התפלה, (כפי שנחלק התהלים לימי החדש) ולימוד פרשה חומש בכל יום מהסדרה של השבוע, ביום א' מהתחלת הסדרה עד שני ביום שני מפרשת שני עד שלשי וכו' ושיעור לימוד בתניא, כפי שנחלק לימות השנה, בודאי יהיו אלו כלים טובים להמשכת וקבלת הברכה.

נהניתי לקרות במכתבו, אשר מאנ"ש הוא וגם מגזע אנ"ש, ועוד זאת שנולד ביום י"ג תשרי, הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, ובודאי סימנא מילתא היא, ושלוח לו במעטפה בפ"ע ספר תולדות מוהר"ש, וכדאי הי' אשר ילמוד בעיון הראוי את שיחות הקדש שלו, הנדפס בחלק שני שם, אשר בטח יכניס לו זה אור וחיות בלימוד התורה וקיום המצות, וגם בחיים היום יומי.

בברכה.