ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסח

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע אשר נגמר בכי טוב השידוך בינו ובין מרת... תחי' וכבר נעשה קנין דברים,

והנני בזה להביע ברכתי, שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ב) ומ"ש שעדיין לא הוגבל זמן החתונה, הנה בטח לא ימשכו בזה ובהשתדלות הראוי' בודאי יוכל להסיר את כל הענינים המונעים וידוע מנהגנו הוא אשר עושים החתונה בחדש כסלו או באדר, ואין רגיל כ"כ לעשות חתונה בחדשי טבת ושבט.

ג) במענה על הודעתו אשר נולד בן למז"ט לאחותו תחי' מרת..., הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב, ויגדלוהו הוריו שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ד) מ"ש שביחד עם... פתחו עסק של... הנני מסגיר פה מטבע מקופת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ישקיעו זה במסחרם הנ"ל, וידוע פתגם כ"ק מו"ח על מרז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך, שזה ג"כ בנוגע לקופה הנ"ל, שאפי' פרוטה מביאה ברכה והצלחה ובגשמיות ממש.

ה) אתענין לדעת מהנעשה עם אחיו שי' אשר בטח מזמן לזמן רואים הם איש את אחיו, ומשתדל לקרבו יותר ויותר לתורה ומצות,

בברכה.