ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רסט

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך קבלתי סו"ס מכתבו, והוא מכ"ו חשון, בו מתאר המצב בעיר...

בכלל וכן בנוגע למצבו הוא בפרט, ואקוה אשר לעת קבלת מכתבי זה, כבר נתרחב חוג המכירים שלו, ובמילא יוכל לקרב את לבם יותר לאביהם שבשמים ולהאיר בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכשמעמידים פנס ברחוב מתקבצים סביבו, ולמדנו מזה שני דברים. א) שא"א להסתפק באור הנמצא בבית פנימה, אלא צריך להעמיד פנס ג"כ ברחוב, ב) מרובה מדה טובה, אשר לא לבד שהאנשים שמשתדלים עמהם מתקבצים סביבו, של הפנס, אלא מציאות הפנס, אף שנמצא ברחוב באישון לילה ואפלה, מושך אליו את האנשים הנמצאים ברחוב, ובמוחש רואים הננו, אשר כל שתגדל האפלה, גדול ג"כ כח המושך של אור הפנס.

מ"ש שלרגלי הכנות לחתונתו בשעה טובה ומוצלחת, הוכרח להפסיק חלק

מקביעות שיעוריו בתורה, הנה לא נראה לי הדבר כלל וכלל, ואדרבה אם בימים הרגילים צריך להתחזק ולהתאחז (אנהאלטען) בתורה, שזהו הצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכה והצלחה, הרי עאכו"כ שמוכרח הדבר בתור הכנה לחתונה, ואף אם אמת הדבר שטרדות מרובות לו ביחס עם ההכנות להחתונה, אזי עליו לסדר לקצר זמן הקביעות, אבל לא לבטל לגמרי קביעות איזה לימוד שיהי' כי אין אתנו יודע לאיזה מקצוע שבתורה זקוק הוא יותר באותה שעה ובאותו מקום וכו'. ובזה מתרצים מאמר רז"ל בערובין נ"ד ע"א, חש בראשו יעסוק בתורה כו' חש בגרונו יעסוק בתורה וכו' רפאות תהי - והקושיא פשוטה, שהרי רואים שהחש בראשו ועוסק בתורה ובכ"ז אינו מתרפא על אתר, וכמה תירוצים בדבר, ואחד מהם הוא, אשר התורה היא קומה שלימה, וכמ"ש זאת התורה אדם. ובמילא יש בה ענינים ששייכים לראש ויש ששייכים לגרון וכו' וכשחש בראשו יעסוק בתורה, ואם יצליחו השי"ת שיזדמן לו החלק שבתורה ששייך לראש, אז יתרפא כו' אבל לא כל אחד יש לו עינים זכות ובהירות למצוא את המקום בתורה המיוחד לאבר פלוני. וככל הדבר הזה ג"כ בנדון דידן, שאין אנו יודעים איזה חלק בתורה שייך יותר למצבו עתה, וכיון שבהשגחה פרטית יש לו קביעות עתים בכמה מקצועות שבתורה, עליו להחזיק בכולם. ובאם אי אפשר בכולם כמקדם, אז רק לקצר במשך זמן הקביעות, אבל לא לבטל קביעות שיעור זה לגמרי.

כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את כל אלו שכותב במכתבו, להמצטרך להם...

בברכת הצלחה בעבודתו בשדה החינוך ובעניניו הפרטים ושתהי' חתונתו בשעטו"מ ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות, ובטח אבוא במכ' ברכה ליום חתונתו בל"נ.

מוסג"פ חוברת וקונטרס לי"ט כסלו ומכ' הכללי, ובטח יזכה בהם את הרבים.

בברכה.

א'רסט

פתגם... פנס: ראה גם לעיל אגרת א'רמא, ובהנסמן בהערות שם.