ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רעא

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח יראת ה' היא אוצרו, עוסק

בצ"צ באמונה"

מוהר"ר יצחק שי' סבאג

שלום וברכה!

זה מזמן שהנני מקבל ידיעות לעתים תכופות מב"כ הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה ר"מ ור"י מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר, מעבודת כת"ר המסורה ונתונה להשפעה נעלית במוסדות הקדש ישיבת אהלי יוסף יצחק אשר משפיע הוא בהמוסד רוח טהרה ורוח קדושה וכן מסייע להרה"ג הרה"ח הר"ר מיכאל שי' הנ"ל בענינים הגשמיים של הישיבה, ומכבר ידוע פתגם כ"ק רבינו הזקן (בעל התניא והשו"ע) אשר גשמיות של איש הישראלי, זהו רוחניות, וכנראה ג"כ ברמב"ם הלכות דיעות רפ"ד, היות הגוף בריא מדרכי השם הוא, וגודל ערך השפעה הנ"ל אין די באר, ומובטחני אשר למר ודכותי' אך למותר הוא להאריך בזה. ולא באתי אלא - נשען על מרז"ל בספרא ר"פ צו, אין מזרזין אלא למזורזין - לזרזו, ולא נצרכה אלא להעדפה להוסיף כח ואומץ בעבודתו הקדושה הנ"ל, ולהגדיל את המוסד הקדוש ולהאדירו, ומני' ומינן יתקלס עילאה.

בהזדמנות זו הנני מסגיר בזה החוברת לי"ט כסלו, בה מסופר פרשת החג, חג החגים י"ט כסלו, השחרור והנצחון של כ"ק רבינו הזקן, אשר מסר נפשו הק' על תורת החסידות, להורות לעם בנ"י הדרך העולה בית אל באהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל.וכאשר נלכה באורחותיו, הרי אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המצפה לטוב אין טוב אלא תורה מצוה ומאור שבתורה היא תורת החסידות ומברכו בהצלחה בגו"ר.

א'רעא

פתגם: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשעב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'תלו.