ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רעב

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

להאברך מר שלמה שושן שי'

ברכה ושלום!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה ר"מ ור"י מוה"ר מיכאל שי' ליפסקאר, ע"ד ההתעוררות שעשה בעת היותו בעירו בתוך נוער ילדי ישראל, למונעם מחילול יום הקדוש. וכן אשר ממשיך הוא בעבודתו למנעם מחילול יום השבת ח"ו.

גודל הענין בזה אין לשער. וכמו שרואין אנו במוחש אשר מגרעין אחד הנזרע בארץ גדלים כמה וכמה גרעינים, ורק שהזריעה תהי' בזמן המתאים ומקום המתאים ובאופן המתאים, הרי על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים אשר אפילו פעולה אחת כשנעשית לשם שמים, אין לשער את הפירות ופירי פירות הבאים ממנה עד סוף כל העולם.

וידוע הפירוש אשר בכתבי החסידות "עד סוף כל העולם" שפירות אלו עושים סוף וקץ להעולם - לשון העלם - היינו לזה שהעולם מעלים ומסתיר על עניני קדושה.

ויהי רצון אשר ימשיך בפעולותיו הנ"ל על פי הוראת הרה"ג והרה"ח הר"מ שי' ליפסקאר, ופשוט הדבר אשר אין זה צריך לבלבלו משקידתו בתורה בנגלה ובנסתר, והשי"ת יזכהו להצליח בלימוד ביראת שמים ולקרב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים.

בברכה.