ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רעג

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו משלהי תשרי, ונהניתי לקרות בו אשר משתתף הוא בשיעורי תורה ברבים בבית הכנסת שלהם, והם לימוד משניות ופרק תניא,

בטח שמע מפתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אשר כמה פעמים חזר עליו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא "צי אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער" ולכן באתי בהצעתי אשר יקח עליו שיעור בלימוד הגמרא, ובודאי ידוע לו מאמרו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, שכל אחד ואחד צריך ללמוד בכל יום תורה שבכתב עם פרש"י, שהוא תרומות מדרשי רז"ל ונאום ה' תורה שבע"פ כמ"ש בהלכות תלמוד תורה ובאגרת הקדש שלכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מס' גמרא בשנה, ובטח ישנה במחנו החוברת שנדפסה לכ"ד טבת ה'תשי"א, יעיין שם בסוף החוברת.

וכן מהנכון אשר בכל שבוע ושבוע ילמוד איזה דרושים פון דער חסידישער סדרה, היינו בימות החורף בתורה אור ובימות הקיץ בלקוטי תורה מדרושי פרשת השבוע. וידוע בכ"מ מרז"ל אשר התורה היא כלי להמשכת וקבלת כל הברכות בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

א'רעג

מפתגם: ראה גם לעיל ח"ד אגרת א'יז. אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרות (תתקנו).

א'כב. ח"י ג'שיד.

מאמרו: ד"ה על חומותיך תרל"ח. ראה היום יום לי"ח אד"ש.

מס' גמרא בשנה: ראה לעיל ח"ג אגרת תשו. תשנד.

החוברת: ראה לעיל ח"ד אגרות תתסח-ט.