ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רעד

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח חו"ב צנמ"ס עוסק בצ"צ

באמונה ר"מ

ור"י וכו' מוה"ר יהודא זאב הלוי שי'.

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו מב' פ' לך, בו מודיע ע"ד הסדרים לזמן החדש בישיבתו הק' ואשר נתוסף גבולם בתלמידים. כן יזכהו השי"ת להרבות גבולו בתלמידים הגונים יותר ויותר, ולקרב את לבם לאביהם שבשמים ע"י תוספת אור בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

וכבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שכשמעמידים פנס ברחוב, מתקבצים סביבו, ולמדנו מזה בשני דברים, א) שא"א להסתפק באור הנמצא בבית פנימה, אלא צריך להעמיד פנס ג"כ ברחוב. ב) מרובה מדה טובה אשר לא לבד שהאנשים שמשתדלים עמהם מתקבצים סביבו של הפנס, אלא מציאות הפנס, אף שנמצא ברחוב באישון לילה ואפילה, מושך אליו את האנשים הנמצאים ברחוב, ובמוחש רואים הננו אשר כל שתגדל האפלה, גדול ג"כ כח המושך של אור הפנס.

ת"ח ת"ח על הערתו בענין התלמידים... שיחיו, וכפי הצעת כת"ר שי' הנני כותב אליהם. (ומוסג"פ העתקת מכתבי) ואקוה לתוצאות טובות, ות"ח אם ישמחני גם בזה.

מוסג"פ הקונטרס לי"ט כסלו הבע"ל והחוברת, ובטח יזכה בהם את הרבים באופן המתאים, וכן מכ' הכללי השייך להקונטרס.

בברכת הצלחה רבה בעבודתו בקדש, שזה יהי' ג"כ צנור רחב להמשכה וכלים רחבים לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך לכת"ר שי' גם בעניניו הפרטים.

בברכה

ע"ד או"א משגיחים בישיבתם - מטובו לכתוב ישר ללשכתנו בפאריז התנאים שמשני הצדדים שבזה.

נכון במאד שקיבלו לישיבתם הבחורים מ... ובלבד שיעשום למקבלים, ולא כו'.

א'עדר

מוה"ר יהודה זאב הלוי: סגל, מנטשסטר. אגרת נוספת אליו - לקמן א'תקכ. פתגם: ראה גם לעיל אגרת א'רמא, ובהנסמן בהערות שם.