ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רעז

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א חו"ב נו"נ וכו'

מהו"ר אלעזר ארי' שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אשר בעזה"י מסדרים במוצש"ק פ' ויצא, מ"מ לכבוד כת"ר שי', ובל"ס אשר כל המשתתפים בזה יבואו לעזרתו ככל יכולתם שיהי' באפשריותו להסתדר באופן המתאים כדי שיוכל לנצל כחותיו בהנהגת עדה בישראל לקרב את לבם לאביהם שבשמים, מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

והנני בזה להביע ברכתי מראש לכל אלו שישתתפו בזה, ומוסג"פ המחאתי השתתפותי בהנ"ל, ביחד עם ברכתי אשר בעגלא דידן יבוא אל המנוחה ואל הנחלה באופן הטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

וכסיום דפ' ויצא, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים, וגו', ויקרא שם המקום מחנים, ופרש"י שתי מחנות של חוצה לארץ כו' ושל ארץ ישראל, והמוסר השכל אשר בזה, אשר גם בהתחלת הליכת יעקב לדרכו, הנה תומ"י ויפגעו בו מלאכי אלקים, וכמרז"ל פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, ויפגעו בו כו' שתי מחנות.

חיי הישראלי בכלל מתחלק לשני סוגים, חיי ארץ ישראל, היינו הזמן שהננו מוקדש לתורה תפלה וקיום המצות, וחיי חו"ל, העסק בעניני עולם, אשר גם בזה צריך להיות קיום הבכל דרכיך דעהו, וכמבואר ברמב"ם בראש הלכות דיעות ובטוש"ע או"ח סי' רל"א. ובשני סוגים אלו צריכים אנו לסייעתא דשמיא הניתנת לנו מאבינו שבשמים בעין יפה, וסייעתא זו היא הנותנת לנו כח ועוז במילוי שליחותינו בעלמא דין, אשר הוא להאיר את העולם ולקרבו לאותו היום שעליו נאמר ביום ההוא יהי' הוי' אחד ושמו אחד.

בברכה.

א'רעז

מהו"ר אלעזר ארי': יונגרייז.

מ"מ: מלוה מלכה.