ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפ

ב"ה, ז' כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

לאנ"ש אשר במדינת אוסטרלי' ובראשם

ועד המתעסק בסידור הישיבות בשפרטון

ומלבורן

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיום ב' דר"ח חשון, שהגיע אלי באיחור זמן, ובו מודיעים ע"ד החלטת האסיפה שנתקיימה במעלבורן בהנוגע להעתקת הישיבה משפרטון למעלבורן. בינתים קבלתי ג"כ הידיעה, אשר ביום יו"ד כסלו הבע"ל יחנכו הבית בשעה טובה ומוצלחת.

ולחגיגת חנוכת הבית של הישיבה ביום הגאולה של אדמו"ר האמצעי, הנני שולח ברכתי אשר זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בשמו דוגלת הישיבה, ימשיך וישפיע ברכה והצלחה בעבודתה להקים דור ישרים. דור נאמן לתורה ומצות וחדור ברוח החסידות המאור שבתורה, ואשר ימלאו הכוונה ותכלית של מחולל הישיבה להיות נרות להאיר את כל סביבתם. והשי"ת יברך את כל המייסדים המסייעים והתומכים של הישיבה, שהשתתפו בעבר ושישתתפו לעתיד, שהשתתפותם תביא להם ולכל אשר להם ברכה והצלחה להאיר בתיהם בטוב גשמי ורוחני.

בכדי להסיר שגיאות ובעיקר בכדי שיהי' מובן למשתתפים בחגיגה, צויתי להבריק תוכן ברכתי באנגלית. וסימנא מילתא חנוכת הבית ביום יו"ד כסלו יום צאת אדהאמ"צ חפשי ממאסרו, הנה בטח יאהילו עליהם הנשיאים לדורותיהם בזכותם אשר כל המשתתפים והמסייעים במפעל הנשגב הזה יתברכו בכל טוב גשמי ורוחני.

ומענינא דיומא, שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שני אברכים בליאדי - בזמן אדה"ז - היו מהלכים ומדברים בדא"ח בחזרתם שאלם אדהאמ"צ - שהוא הי' המצביא של האברכים היושבים ור' אהרן מסטראשעלי של החסידים הישנים - במה דברתם? וענוהו: במה שאמר הבעש"ט, דגם עלה נובלת המתגלגלת ע"פ חוץ הוא בהשגחה פרטית, בדין ובמשפט על הזמן והמקום שעלי' להתגלגל. כעבור איזה ימים, סיפר להם אדהאמ"צ אשר ספר כהנ"ל לפני אדה"ז וענהו: דלא מבעי שההשגח"פ היא על העלה המתגלגלת כי אם גם על אופני סיבת גלגולה, אם על ידי אדם או ע"י נשיבת רוח וכדומה.

ותהי זאת נחמתם, באשר מביטים הם על עצמם שנדחו למדינה רחוקה וכו' וכו' אשר ע"פ המבואר לעיל הרי זה השגחה פרטית בכל האופנים והפרטים שבזה ובהיות שבאה מהקב"ה שהוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב כמבואר בדא"ח מספרי הקבלה בענין הבריאה, הרי בטח ובלי ספק אשר סו"ס יראו שזהו ג"כ לטובת כל המשתתפים והנוגעים בזה, בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

א'רפ

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 218, והושלמה ע"פ העתקה.

הישיבות בשפרטון ומלבורן: ראה לעיל ח"ד אגרת א'רה.

אשר בשמו דוגלת הישיבה: "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש". ראה לעיל שם.