ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפא

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מקודם ר"ה, שמפני רוב הטרדות, דערב חדש תשרי וחדש תשרי וכו' נתעכב המענה שלי עד עתה.

א) בנוגע להערה שלו שבענין הטעמים שבתורה אם נכון לקרות הפסוקים מתאים לפשט המקרא, או כפי הטעמים, לא הי' בזה ספק אצלו, וכללות הספק הוא רק בנוגע למקרה אחד מסוים בלבד. ודוקא בזה הוא הספק כיון שעפ"י כללי הטעמים במקרא צריכים היו להיות הטעמים בפסוקים אלו באופן אחר מכמו שהם בפועל, מפני שכלל אחד נדחה מפני כלל השני.

מענה: כללי הטעמים, הנה כפי שכתבתי לו במכ' הקודם אינם, ברובא, אלא מעשה ידי אדם שכללם ע"י החיפוש בהטעמים שבכתובים אשר כדי לתרץ הסתירות שיש בזה ממקום למקום, הוציאו כללים אלו ובמילא אם יתענין איש אחר בזה ויכול למצוא כלל שיתרץ כל הקושיות באופן אחר הרי אז אפשר שיבוטל הכלל הקודם, ויחזיקו בהכלל שימציא איש זה, (כמובן הנה כ"ז הוא רק ברוב כללי הטעמים, כי אחדים מהם יסודם בהררי קדש, וכידוע יש איזה מכללי הדקדוק והנגינה שיסודם בחכמת הקבלה). משא"כ בתושבע"פ שנמסרה לשיקול דעת חכמי התורה.

היוצא מהנ"ל שגם במקרה מסוים שעמד עליו הנה, לפ"ד, ברור הדבר שצריך לקרותו כפי הטעמים.

ב) יותר על כל הנ"ל, גם אם היו הכללים הנ"ל מקובלים הלכה למשה מסיני, הנה כיון שגם הפרט שכלל פלוני נדחה מפני הכלל השני הרי גם זה הלמ"ס הוא שבמקום מקרה מסוים זה צריכים להיות הטעמים כפי הכלל השני, במילא צריכים לנגן את הכתוב ג"כ באופן כזה, וכמו שהצעתי במכ' הקודם מהזהר שהטעמים ניתנו לנגן בהם את הכתובים והם כנפש ונשמה לגוף.

ג) סניף [...] להנ"ל: במק"א מפורש שינגנו דלא ככתוב (בפשטא זרקא ת"ק שהם לעולם בסוף תיבה. בת"ג שהיא לעולם בראש תיבה. עייג"כ שמיני יו"ד, ב') מכלל דליכא אחריתי.

ד) שאלתו במה אלים כלל א מחבירו שבשבילו נדחה הוא ולא יהי' להיפך, הנה כנ"ל הכללים נוסדו על יסוד המציאות שראו בכתובים וזה הכריח את המדקדקים ובעלי הטעמים לכלול כלל שבמקרה ששני כללים הם בסתירה א' לחבירו הרי רואים אנו בכתוב איזה מהם עדיף ודוחה את חבירו. הטעם על הדחוי, בפשטות, י"ל, שזהו תלוי ביופי הנגינה ונעימות הקול.

ה) מ"ש מפני מה לא הזכרתי את הסוגיא בנדרים המדברת ע"ד הטעמים, הנה התירוץ ע"ז במכ' שציינתי להספרי' המובאים בפקועות שדה, ובהם מתבארת סוגיא דנדרים ג"כ כדי צרכה.

ו) נבהלתי לקרוא בשולי מכתבו, שזה למעלה משנה שפסק מעסקנות בעניני החינוך, מלבד בדרך עראי ובאופן שלא יטריד אותו וכמ"ש רק לעתים רחוקות. ותמה אני איך בזמן הזה ובמקום שנמצא בו שכמה וכמה ילדי ישראל בסכנה של שמד רוחני ח"ו היל"ת איך אפשר לעמוד מן הצד, ולא להתעסק בזה בכל תוקף ועוז. והגע בעצמך אם עומד על שפת נהר ולומד סוגיא עמוקה במקום שלבו חפץ ורואה אחד טובע בנהר, הרי בטח יפסיק ממשנתו ויעסוק בהצלת נפשות, ויהי' בטוח ג"כ בעזר הקב"ה שעושה את הטוב והישר בעיניו - 0ולא נעלם ממני משרז"ל בענין מרדכי על הפסוק ורצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו וכו') - ובפרט שמובטחים אנו ע"י רבינו הזקן, שהוא הי' גאון לא רק בחסידות אלא ג"כ בנגלה והבטיח בספרו - ריש תורה אור - שע"י העסק בצדקה הנה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה. ומובן אשר הס' תו"א אינו ספר של מליצות, ומשמעו כפשוטו אשר אז מצליח בלימוד אלף פעמים ככה. וע"כ פשוט שאין זה הפסד בלימוד אלא אדרבה משתכרים ע"י עבודת הצלת נפשות זו, אשר לימודו בזמן מועט תהי' בסייעתא דשמיא ויצליח בת"ת אלף פעמים ככה. ואחשוב למותר להאריך בזה כי הענינים בכל הנ"ל ידועים המה, ובטח יתקן אחרי התבוננו בזה עוד הפעם והשי"ת ינחנו בדרך האמת שזה ג"כ דרך תורתנו תורת אמת ותורת חיים.

... בקשר עם בואו של חג החגים י"ט כסלו הבע"ל, הנה מוסג"פ החוברת והקונטרס לי"ט כסלו עם העתק מכ' הכללי השייך לזה.

בברכה.

א'רפא

שבענין הטעמים: בהמשך לאגרת א'קד דלעיל ח"ד.