ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפב

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ז מ"ח, ות"ח על מה ששלח להספרי' שלי את הספרים אשר חננו השי"ת בהם ולקחתים ולא אשיבנו.

בקשר עם בואו של חג החגים י"ט כסלו הבע"ל, הנה מוסג"פ הקונטרס לי"ט כסלו עם העתק מכ' הכללי השייך אליו, ועפ"י מרז"ל זרוק חוטרא לאוירא על עיקרי' קאי, הנה מובטחני שגם כת"ר שי' חוזר לעיקרו ומני' ומינן יתקלס עילאה ע"י ההשפעה להפיץ תורת מעינות החסידות בכל מקום ואפי' חוצה, ויזכנו השי"ת לזכות בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו בגאולה השלימה והאמיתית.

בברכה.