ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפג

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפ"נ מאדר"ח כסלו ובו מבקש מחילה על אי כתיבתו עד עתה"

והנה אינני יודע מהו המקום כאן לבקשת מחילה על אי הכתיבה. והשנית מאחר שכבר נתעורר לכתוב, הנה אינו מזכיר את העיקר שבו הי' צריך להתחיל, והוא מענין הקביעות עתים לתורה שיש לו בנגלה ובדא"ח ובהשפעתו על סביבתו, וכלשון תביעות נשיאנו מכאו"א מאתנו להיות נרות להאיר ומכיון שנמצא הוא במקום אשר עיני ה"א בה מרשית שנה עד אחרית שנה, הנה בשם צ"ל כל הענינים ביתר שאת ויתר עז. ובודאי במכתבו הבא יודיע ג"כ ע"ד כל הנ"ל, וגם ע"ד פעולתו בענין הפצת המעיינות חוצה בחדש הגאולה הוא חדש כסלו.

בברכה לרוב נחת אידישן חסידישן נחת מכל ילידיו שי' וחסידישן נחת גם ממנו וזוגתו שיחיו.