ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפה

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

מזמן לזמן הנני מקבל ידיעות אודותו מהבאים ממחנו הט' לכאן, ונהניתי לשמוע אשר לוקח חלק הוא בעסקנות צבורית ומשתדל בהחזקת קרן התורה והיהדות במחנו הט'.

ועל של עתה באתי בדרישת השעה, והוא חינוך הדור הצעיר אשר כפי הידיעות שמקבל אני מהנעשה בפילדלפיא, הנה הנוער הולך ונגרע מיום ליום, אשר אם לא יאחזו באמצעים יותר מהרגיל, הרי ח"ו יש לחשוש כפי שמספרים לי, שכל הדור הצעיר לבד יחידי סגולה, יחידים בפו"מ, יתרחק ח"ו מהתורה והמצוה.

ועפ"י מרז"ל ספרא ר"פ צו, אין מזרזין אלא למזורזין, הנני בזה לעורר ולעודד בכל לשון של עדוד וחיזוק, להתעמק בתשומת לב המתאימה בדבר החנוך בעיר פילדלפיא, ולעשות בזה ככל האפשרי וככל יכולתו, לשפר את המצב ולהציל עי"ז נפשות בני ובנות ישראל מרדת שחת ח"ו, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בטוח הנני אשר לכת"ר שי' האריכות בזה אך למותר, ות"ח מראש אם יודיענו בשו"ט אשר נגשו לעבודה בפועל, ויה"ר אשר חפץ ה' בידם יצליח.

כותב הנני עד"ז ג"כ להרה"ג פופקא שי' וכן דברתי בע"פ עם הרה"ג והרה"ח מוהרש"צ שי' שניידערמאן, ותשועה ברוב יועץ ובפרט אשר ברבים היו עמדם, היינו הנוער דעיר פילדלפיא אשר גורלם תלוי בכף מאזנים.

מוסג"פ חוברת וקונטרס לי"ט כסלו שזה עתה הו"ל, ובטח יזכה בהם את הרבים.

בברכה.

א'רפה

מוה"ר משה: ווארהפטיג.

חינוך... בפילדלפיא: ראה גם לקמן אגרות א'רפו. א'תיד.