ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפו

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג חו"ב עוסק בצ"צ אי"א וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

הנני זוכר את כהדר"ג שי' מיום נפגשנו בשנת תרפ"ז בפט"ב ועל יסוד זה תקותי חזקה אשר בדבר הענין דלהלן יביא לפועל טוב.

כפי הידיעות שמגיעים אלי ע"ד מצב החנוך בעיר פילדלפיא, הנה הולך הוא ופוחת מיום ליום, ובקרו אותי הורים ומורים פליטים וגם תושבים ממחנם הט' וכאו"א מתאונן וקובל ביותר על המצב בשדה החנוך הכשר"

ובזה הנני לפנות לכהדר"ג שי' בענין זה, נשען על מרז"ל בספרא ר"פ צו, אין מזרזין אלא למזורזין, להעיר את תשומת לבו על שאלה הנ"ל, אשר מובטחני שאז יחפש וגם בטח ימצא האמצעים המתאימים לשפר המצב עד כמה שאפשר ופשיטא אשר יפה שעה אחת קודם, מכיון שבאם תעזבני יום יומיים אעזבך, ואם נאמר זה על לימוד התורה הרי עאכו"כ בענינים דיהדות ויר"ש ובפרט בנוגע ילדים וילדות בנ"י הדור הצעיר שזהו עתידו של כל עמנו.

ת"ח מראש אם יודיעני מהשקפתו על הנ"ל וכן האמצעים אשר בדעתו לאחוז בענין זה.

בברכה ובכבוד.

א'רפו

מוה"ר אליעזר: פופקא.