ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפז

ב"ה, י"ב כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ בעל פעולות טובות להחזקת תורה תמימה וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי וויינבערג, יצא ימים אלו למדינתם בשליחות מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש.

מע"כ שי' בביקורו פה, נוכח לראות ולדעת את פעולות מרכז הישיבות תת"ל בשדה הרבצת תורה ויראת שמים טהורה בחוצות קרי'.

אבל למרות גודל ההצלחה ברוחניות, הנה המצב החומרי של מרכז הישיבות בעת הזאת קשה וחמור, החובות עלו למעלה ומזעזעים הם את קיומן של הישיבות.

ובזה הנני פונה אליו, עפ"י מרז"ל (ספרא ר"פ צו) אין מזרזין אלא למזורזין, בבקשה להשתדל בכל האפשרות לעזור להרה"ח וכו' מוהר"י שי' הלוי וויינבערג, למען אשר יצליח בשליחותו חשובה הנ"ל ומובטחני אשר לדכוותי' אין צורך בביאור גודל דבר החזקת תורה תמימה ביראת שמים בכל הזמנים, ובפרט בזמננו זה דעקבתא דמשיחא, אשר חכמת סופרים 0אף שישנה, אבל) נסרחה 0כדבר שאין בו חיות, מפני ש(יראי חטא נמאסו, (כמרז"ל שבת ל"א סע"א: קב חומטין כו' ומתליע, והסיבה למיאוס זה הוא, כי (האמת)דאמר קרא ויצוונו הוי' לעשות את כל החוקים האלה - ות"ת בכלל - ליראה את ה"א) נעדרת.

אתענין לדעת מההמשך למה שנדברנו בהיותו כאן, ומהסתדרותו בטוב.

בברכה להצלחה בעניניו הכללים והפרטים.

נ"ב: מוסג"פ החוברת שהו"ל ליום י"ט כסלו הבע"ל.

א'רפז

מוה"ר יצחק: מירקין.

למדינתם: אפריקה הדרומית.