ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רפח

ב"ה, י"ב כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה

בעל מדות

טובות וכו' מוה"ר ירמי' שי'

שלום וברכה!

מכתבי הקודם עם הקונטרס והחוברת לי"ט כסלו הבע"ל בטח כבר הגיעו.

ונשען על מרז"ל (ספרא ר"פ צו) אין מזרזין אלא למזורזין, באתי בהוספה במכתבי זה, ולא נצרכה אלא להעדפה, והוא:

עין בעין הננו רואים את ההצלחה הרוחנית האלקית השורה ת"ל על הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש מאז הווסדן, זה "ה"ן שנים מלפנים - (ה"ן, יחידה, הן יראת הוי' היא חכמה, ראה שבת לא, ב) על ידי כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - עד עתה.

כהיום מצב הכספי של מרכז הישיבות תת"ל קשה הוא החובות עלו למעלה, ומזעזעים הם את קיומו של המוסד הענקי הזה.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יוסף שי' הלוי ווינבערג יצא למדינתם לעשות המגבית בעד מרכז הישיבות תת"ל.

והנני פונה במכתבי זה לכ' שי' בבקשה כפולה להשתדל בכל ההשתדלות אשר ביקורו של הרה"ח מוהר"י שי' יהי' בהצלחה מופלגה, ויביא את העזר הדרוש והמקווה, בכדי לאפשר למרכז תת"ל להמשיך את עבודתו להעמיד דור ישרים יבורך עוסקים בתורה ובמצוות ביראת שמים טהורה, ובזיכוך המדות ע"פ תורת החסידות.

וגדול זכות זה להשפיע לו ולב"ב שיחיו ולכל העוזרים על ידו, שפעת חיים וברכה מרובה, בעניניהם הכללים והפרטים.

בברכה.

א'רפח

מוה"ר ירמי': אלאי. אגרת נוספת אליו - לקמן א'רחצ.