ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רצב

ב"ה, חג הגאולה י"ט כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בתשואות חן חן אאשר בזה קבלת הספרים אשר הואיל בטובו לשלחם אל הספרי' שלי, והם:..

ובכגון דא כל המרבה הרי זה משובח. ואדון השלום ישים שלום טובה וברכה על כהדר"ג שליט"א בטוב גשמי ורוחני.

לקראת חג הגאולה של רבינו הזקן כ"ק אדמו"ר רבנא שניאור זלמן זי"ע מייסד תורת חסידות חב"ד, שלחתי לכהדר"ג שליט"א ברכתי במברק: יומא טבא לחג גאולת רבינו בעל התניא ונצחון תורת החסידות, זכותו יגן על כולנו בתוך כלל ישראל. הצליחו בעבודתכם הקדושה.

ידוע אשר רבינו הזקן, בעל השמחה, אמר כי תורת החסידות אינה ירושת יחידים או של מפלגה, כי אם מורשה היא לכל עם ישראל. וכאגרת הבעל-שם-טוב הידועה, אשר עשה עלית נשמה בראש השנה ונכנס להיכלו של משיח ושאלו: אימתי קאתי מר, והשיב לו: לכשיפוצו מעינותיך חוצה.

הרי שכל ענין ופעולה העוזרת להפצת מעינות תורת החסידות, המאור שבתורה, היא הכנה והחשה לביאת משיח צדקנו בעגלא דידן ובזמן קריב, אכי"ר.

ושלום לכהדר"ג ולתורתו יסגי חילו באורייתא ויצליח בכל מעשה ידיו לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

א'רצב

אגרת כזו להרב שלום משאש. הרב דוד עובדיה. הרב מאיר אבוחצירא. הרב יצחק אלמליח.