ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רצה

ב"ה, י"ט כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר זוגתו תחי' ילדה בן למזל טוב, הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב ויגדלוהו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ועל שאלתו בענין קריאת שם בנם הנולד שי', הנה כמה פעמים שמעו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שאין מתערב בזה וכפי שיסכימו ההורים ליתן לו השם זאל זיין לאורך ימים, ושלחתי לו היום מברק וז"ל "מזל טוב יבחרו השם הוא וזוגתו ויברך השי"ת לאורך ימים ושנים טובות".

בברכת מז"ט ביום גאולתנו ופדות נפשנו.