ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רצו

ב"ה, כ' כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש

שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתביי להרבנים משאש ואביחצירא שי' ולהרב עובדי' ואלמאליח שי', באישור קבלת הספרים ששלחו.

מלבד אלה הנזכרים במכתבים הנ"ל, עוד נתקבלו הספרים דלהלן ולא נודע מי שלחם, ומטובו לברר ואשלח מכתב תודה ואישור.

ס' עדן מקדם,

ס' מגן דוד

ס' לך דוד ולדוד ברוך

ס' ברכת אליהו

קונ' ארבעה שומרים

ס' מרפ"א לנפש

ס' וזאת ליהודה

ס' שיר חדש

ובזה אכפול עוה"פ הכרת תודתי לכת"ר שי' עבור השתדלותו הטובה במשלוח הספרים, ובטח יוסיף להשתדל בזה גם להבא ות"ח מראש.

בברכה"

מ. שניאורסאהן

נ"ב.

מוסג"פ ג"כ מכתב להמשלח ס' לך שלמה, הוא בן המחבר שנעלם לנו שמו. וע"כ מטובו למלא ר"ת שמו במכתב המצורף בזה ולמסור או לשלוח לו. ות"ח.

א'רצו

מהור"ש שי': מהו"ר שלמה שי' מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל א'רנב, ובהנסמן בהערות שם.