ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רצז

ב"ה, כ' כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת ישיבת לוד באה"ק ת"ו ה' עליהם

יחיו

שלום וברכה!

כשבקרני הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ משכיל על דבר טוב איש אשכולות בעל מדות תרומיות עוסק בצ"צ וכו' הרב אלי' שי' המכונה דר. יאנג, הודיע לי כי בתכנית הדזוינט נכנסת תמיכה לבתי ספר למלאכה המתנהלים על ידי ישיבות באה"ק ת"ו ומהוים חלק מהן.

והוסיף, אשר דבר עמכם אודות ענין זה- היינו שישיבת לוד תפתח מחלקה ללמוד אומנות ומלאכה - וענו לו אשר ישאלו בזה את חוות דעתי.

ובמענה על שאלה זו:

נמנע הוא לשנות סדר ישיבות תומכי תמימים, באיזה מקום שיהיו, מהאופן והתכנית אשר התוו מיסדי' ומנהלי' הם כ"ק אדמו"ר (מהרש"ב) וכ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומכיון שכך, הרי אי אפשר לכלול בעצם הישיבה גופא שיעורים ללימוד אומנות ומלאכה. אבל לאידך גיסא, באשר ישנם כמה אברכים ובחורים, אשר אי אפשר, מפני כמה סיבות, להכניסם ולהמשיכם ללימוד בישיבה כל היום כולו, אבל ילמדו איזה שעות ביום נגלה וחסידות, בתנאי אשר ילמדום ג"כ אומנות ומלאכה, הנה נכון במאד. להשתדל בהנ"ל שיהיו תחת השגחתם והשפעתם התמידית וזה הרי אפשר הוא על ידי יסוד מוסד מיוחד ללימוד תורת הנגלה והחסידות וגם כן אומנות ומלאכה, שיעמוד תחת חסותה של הישיבה, והשגחתה והנהלתה. ובטח אשר מוסד שכזה הי' מביא תועלת מרובה לכמה בחורים ואברכים. וכפי השיחה עם הרב יאנג שי', הנה שאלת ההוצאות שבזה - ישתדל בכל יכלתו, אשר תהא נפתרת על ידי הדזוינט.

ובאשר להרב יאנג שי' השפעה גדולה בדזוינט, יש לקוות אשר הדזוינט ימלא בקשה זו במילואה.

אחכה למכתבם מפורט בכהנ"ל (איזו אומנות, תכנית, תקציב וכו') וההקדם בזה ישובח.

- ולכאורה טוב שהמוסד יהי' בהכפר אבל בהנהלתם.

בברכה"

מ. שניאורסאהן