ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'רצט

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על בקשתו, העלפען ווערען א חסיד: הנה כבר סללו הדרך כ"ק נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ווי צו ווערען א חסיד" שזהו ע"י לימוד חסידות והנהגה בדרכי החסידים, והעיקר - רייבען זיך צווישען חסידים שגדולה שימושה יותר מלימודה, וכאשר עושים כל הנ"ל כל אחד כפי יכולתו, אז סרים כל ההעלמות וההסתרים ויש לו ג"כ סייעתא דשמיא להיות חסיד ומקושר באילנא דחייא.

בברכה להצלחה בכל אשר יעשה בהנ"ל.