ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'ש

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צבי הירש

שי'

שלום וברכה!

ליום חתונתו בשעה טוב ומוצלחת עם ב"ג תחי', הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות.

במענה על בקשתו הוראה לב"ג תחי' ע"ד איזה הכנה רוחנית לרגלי חתונתה, הנה לא שמעתי בזה שמועה ברורה, אבל יודע הנני שאומרים כמה וכמה קאפיטלעך תהלים, אבל אינו ברור לי איזה קאפיטלעך, ולכן הרי כששואלים אותי עד"ז, הנני מורה להכלה לאמר את כל התהלים כולו ביום החתונה, מובן שכ"ז נוסף על ידיעת הדינים השייכים אלי', שסו"ס הוא העיקר וכמאמר הזהר עשי' לעילא.

בהתועדות חג החגים י"ט כסלו, נזכר לטובה ולברכה ולמזל טוב.

בנוגע להוראה פרטית בשבילו, הרי בטח יודע שלובשים קיטל תחת החופה, אלא שלובשים אותו תחת מלבוש העליון כדי שיהי' בלי בליטה (וביום כפורים דשנת החתונה אין לובשים הקיטל, כיון שכבר לבשו ביוכ"פ דילי' דשנה זו, הוא יום חתונתו).

כן משתדלים שבשעת הקידושין לא יהי' בכיסו מטלטלי זהב או כסף או מטבעות, וכן שלא יהי' שום קשר עליו היינו שמתירים את העניבה (טאיי) ושרוכי המנעלים וכיו"ב, ומובן שכ"ז נוסף על ההנהגות המקובלים בכל תפוצות ישראל, בנוגע לשאר הענינים כמו תפלת מנחה בתוספת על חטא וכו' ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

מ. שניאורסאהן

א'ש

מו"ה צבי הירש: צאלער.

לתוכנה ראה ס' המנהגים-חב"ד ע' 75 - 76.