ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שו

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ועל שאלתו השני' בענין הבר מצוה של בנו.... שי' שצ"ל בפ' בשלח שנה זו.

הנה בכלל תמה אני על שאלתו, ועל שאינו מחפש סיבות להיות על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכיון שהבר מצוה של בנו הוא בהימים הקרובים ליום ההילולא יו"ד שבט, הרי לכאורה זהו הוראה שצריך להאחז (אנחאפען זיך) בהזדמנות זו ולהיות על הציון, און אפפרישען מה שזכה להיות כמה זמן בימים הבהירים בהיותו בהישיבה ובסביבת אנ"ש, ואם לא בהזדמנות זו, אימתי? ואם [מ]איזה טעם שיהי' אי אפשר הדבר או עכ"פ שנדמה לו שא"א הדבר, הרי יה"ר שתהי' הבר מצוה במקומו עתה ובשעה טובה ומוצלחת והוא וזוגתו שיחיו וב"ב שיחיו כולם יחד ישמחו בשמחה אמיתית שהיא שמחה של מצוה.

בברכה.