ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שז

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו שואל אשר יש גן ילדים בעירו והמורים שבו הם אינם יהודים אבל המנהל הוא שומר תומ"צ, והוא - המנהל - מבטיח אשר אין לומדים המורים עם הילדים ע"ד אמונתם, וכו' ובמילא בדעתם לשלוח לשם את בתם הילדה... תחי':

הנה לכל לראש צריך לברר אם כנים הדברים אשר אין חשש ללימוד אמונה [ת] פילה בגן הילדים, וכן ג"כ בענין האכילה וכיו"ב, ואפילו לאח"ז הנה אם אפשר לסדר את בתם באופן אחר, היינו באופן שלא תהי' בחבורה תמיד ותחת השגחת אינם יהודים במקום שהם הבע"ב והמחנכים, כי במדה ידועה הרי בגן הילדים חודרים המורים יותר לתוך נפש הילד ממה שבבתי ספר, ואם אין מקום כלל לחשש הנ"ל הרי יה"ר שיהי' בהצלחה ויהי' לו, ממנה ומשאר ילידיהם שיחיו, אידישן נחת.

דמיתי אשר יהי' בפה בהתועדות י"ט כסלו, ולכאורה, כבר באה העת שיביא אתו עמו כמה מחברי קהלתו, וכנראה שלא בא וגם אינני יודע אם ערך התועדות י"ט כסלו במחנו, וחבל על כל יום התועדות העובר ואינו משתמש בו לקרב את לבן של ישראל לאביהם שבשמים ולתקנם באהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, כי הרי הכחות ניתנו לנו ואם אין אנו משתמשים בהם הרי ח"ו אבוד הוא של כחות נשיאינו הק' רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו המחכה לבשורות טובות.