ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שח

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי שני מכתביו מיום ג' וד' פ' ויצא, ובטח בינתים ראה מכתבי הכללי להנהלת המוסדות באה"ק ת"ו, ותקותי אשר באופן בלתי רשמי יודיעני בהקדם מהנעשה אחר קבלת מכתבי הנ"ל, ובהמשך למכ' הנ"ל יודיע ג"כ הצעותיו בזה.

מוסג"פ העתק מכ' הכללי השייך להקונטרס י"ט כסלו, והקונטרסים והחוברות של י"ט כסלו נשלחו בפ"ע ע"ש אגו"ח וצעירי אגו"ח כמה טופסים לחלקם באופן המתאים.

ובימי חנוכה האלו, אשר הי' הנס באור ומאור שבתורה, וכמבואר בדא"ח שרצו להשכיחם תורתך שהיא תורת ה', כי לימוד התורה בפ"ע כשכל עמוק לא איכפת להו וע"ז עמדו בנסיון במס"נ למעלה מטו"ד, ולכן הי' גם הנצחון באופן נסי, ונוסף על ענין הנצחון של המלחמה, ג"כ ענין הנר, שלא הי' שמן בהפך אלא להדליק וכו', היינו כי אף שע"פ נגלה דתורה מותר הי' להם להדליק גם בשמן שלא הי' טהור כמבואר באחרונים, אבל לאות חיבה נעשה נס להדליק בשמונה ימים, והיתה כל ההדלקה בשמן טהור.

וש"מ כמה דברים, וא' מהם הוא אשר זוהי הוראה, שכשיש מלחמה מבפנים ומבחוץ וכמו שהי' בזמן החשמונאים, שנלחמו נגד היונים ונגד המתיונים, א"א הי' בלא המאור שבתורה אילנא דחייא שאין שם אחיזה ולית תמן טומאה משא"כ באילנא דטו"ר.

וי"ל בדרך אפשר, שזהו ג"כ הבאור שדוקא במצות נר חנוכה יש הענין דמהדרים ומהדרים מן המהדרים, כי בשעת מלחמה ותחבולות ערמה א"א להכנס בשקו"ט דשכל ולהסתפק בעבודה שע"פ טו"ד, וכל הענינים צריכים להיות בהידור, וגם זה אינו מספיק וצ"ל מהדרים מן המהדרים, ואפשר לומר שזהו נגלה דתורה ורזין דאורייתא ורזין דרזין, מים, יין, ושמן שצף ע"ג יין, ויעויין באמרי בינה בענין המחלוקת שמן שצף ע"ג יין אי הווי חיבור (ש' הק"ש פנ"ד ואילך. ועייג"כ לקו"ת שה"ש ג, ג).

בברכת חנוכה ופ"ש כל הדו"ש.

א'שח

כמבואר באחרונים: ראה גם לקמן אגרות א'שטז-יז.