ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שי

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר נמלאו חמש שנים לבנו...שי' והכניסוהו לחדר, הנה יה"ר שיגדלו לתורה חופה ומעש"ט ביחד עם זוגתו תחי' מתוך הרחבה מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

ונתבאר בהתועדות דשבת מברכים החדש שעבר, אשר י"ל דיוק נוסח המקובל בישראל, לתורה לחופה ולמעש"ט, שזהו שלשת האבות, לתורה - יעקב, יושב אהלי שם ועבר דקאי על תושב"כ ותושבע"פ כמבואר באור התורה להצ"צ בד"ה יושב אהלים.

לחופה - יצחק, שנעקד במקום ביהמ"ק וכמרז"ל (מדרש שה"ש. ועייג"כ זח"ג ג, ב. וסוף תענית במשניות) כשירדה שכינה לביהמ"ק זהו יום חתונתו שזהו חופתו של הקב"ה עם ישראל, וכמבואר בדא"ח בכ"מ על מרז"ל יפה שיחתן של עבדי אבות כו' שלכן מסופר בתורה באריכות כ"כ ע"ד נשואי יצחק ורבקה, כי זהו ענין כללי השייך לכל ישראל, ומעשים טובים - אברהם שענינו גמילות חסדים ובפרט ענין הצדקה, ומבואר בתו"א ר"פ וארא אשר בחי' שלשת האבות צ"ל בכאו"א מישראל (משא"כ השבטים).

כן מודיע במכתבו הנ"ל, אשר נוסע הוא בשליחות תו"ת למדינות אחרות, הנה יה"ר שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמשולחים הנוסעים ממוסדותינו הק', "זיי זאלען קלייבען גשמיות און זייען - לזרוע - רוחניות["].

בברכה.

א'שי

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 208 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

דיוק נוסח המקובל: ראה גם לעיל אגרת א'רחצ.

וכפתגם: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תתקלה, ובהנסמן בהערות שם.