ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שיב

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' תולדות, בו מתאר מעמדו ומצבו והנהגתו ומבקש חוו"ד בזה.

הנה מה שלא טוב בעיני הוא זה מה שלומד הוא תמיד ביחידות וכן גם מה שמתפלל ביחיד. ומה שמסביר את הדבר בזה שאין עם מי ללמוד ביחד או להתפלל במתינות עכ"פ - הגע בעצמך, הוא וגם חמיו שיחיו דרים ב... זה משך זמן, והאומנם אי אפשר הי' במשך כל החדשים והשנים האלו להמשיך עכ"פ איזה אנשים להנהגה בדרכי החסידות ולימוד החסידות?! ובפרט שכידוע מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הרי חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ואפילו זה שיכול לאמר על עצמו בצדק, אני ישנה הרי עכ"פ מעיד עליו הכתוב, שלבו ער, ובפרט בנוגע לתורת ומנהגי החסידות שזהו המאור וא"כ מתכונתו הוא להמשיך אליו את הניצוצות ובלבד שיביאו את המאור בקירוב מקום להניצוצות, וא"כ אין הדבר תלוי אלא באדם שיודע הוא כבר או עכ"פ יש לו שייכות אל המאור שמתפקידו הוא לקרב את הניצוץ בכל מקום שהוא נמצא.

וידוע מכ"ק מו"ח אדמו"ר, מה שהאריך בתאור מצב אחד החסידים של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, שנדחה לפינה רחוקה, וכשהתאונן ע"ז לפני אדמו"ר והסביר לו איך שא"א לפעול בשם על הזולת, ענה לו כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, שבשביל פרנסתו הגשמית יכול הי' השי"ת להמציא לו פרנסתו במקום מושב יהודים חרדים וכו' וזאת אומרת, שזה שנדחה לעיירה שנמצא הוא בשם גלמוד הוא בשביל להשפיע על הסביבה עד אשר לאט לאט תעשה כדבעי למהוי.

וככל הדברים האלה הם ג"כ בנוגע לו ולחמיו שיחיו, הנמצאים בעיר שיש שם כמה וכמה יהודים חרדים וביניהם הרבה אנשים מגזע אנ"ש וכבר פסקו רז"ל זרוק חוטרא אאווירא אעיקרי' קאי, אלא שצ"ל הזריקה ואם יתחילו בעבודה זו, הרי כהבטחת רבותינו נשיאינו, יצליחו.

בפ"ש וברכה.

א'שיב

וידוע: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת א'תתפג.