ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שטו

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו ממצב בריאות זוגתו תחי', הנה יהי רצון שיהי' ההריון כשורה והלידה בעתה ובזמנה ובנקל, ובטח ממלאה אחרי הוראת הרופאים.

והצעתי -אשר בלי פרסום בדבר - הנה יאמר בכל יום בק"ש שעל המטה קודם ברכת המפיל, את הקפיטל תהלים למנצח יענך, ובסיומו יחזור עוד הפעם את הפסוק יענך ויעלה במחשבתו אשר יהי רצון כאלו כיוון כל הכוונות הצריכות להיות בזה, וכל הנ"ל יעשה, בל"נ, עד אחרי הלידה בשעה טובה ומוצלחת, כן יבדוק את המזוזות אשר בדירתם, וזוגתו תחי' תתן צדקה לקופת רמבעה"ן - רבי מאיר בעל הנס - בכל ערב שבת קדש, קודם הדלקת נרות של שבת - בלי נדר -

בברכה.

א'שטו

והצעתי: ראה גם לעיל ח"ד אגרות תתקכח. א'קעו. א'רח. לקמן אגרת א'תכב.