ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שיז

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

ת"ח על מכתבו מכ"א כסלו... ושמחתי על הודעתו מהתחלתו בלימוד דא"ח בסידור, ויה"ר שיהי' להצלחה גם בזמן. וכהוראת מצות חנוכה שיש שם קיום המצוה כפשוטה, ומהדרין, ומהדרין מן המהדרין [אשר י"ל שזהו בדוגמת הנס שלדעת כמה מהאחרונים אפשר הי' להדליק ג"כ בשמן טמא, כיון שזהו קרבן צבור וכו' (האריך בזה בפלפול כדרכו הרה"צ והרה"ג וכו' מאוסטרובצה, בספרו הנדפס עתה) ואעפ"כ נעשה נס (הידור) שנמצא פך שמן, ובנס זה גופא נעשה עוד נס (מהדרין מן המהדרין) שלא הי' בו אלא כו' ודלק שמונה ימים, כנור דלע"ל, שהוא של שמונה נימים]. ונהגו כל העם - כמ' מן המ'!

המחכה לבשו"ט בענין פעולות הטובות בחינוך הכשר: חנוך ענין חנוכה, והכשר כו' פך אחד חתום בחותמו של כה"ג וכו'.

נ"ב:

קבלתי גם מכתבו מנר הרביעי, ות"ח על רשימת זכרונות ימים הבהירים ממה שזוכר מאבותיו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

כשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ביום ה' העבר, הזכרתיו להמצטרך לו, והנני מודיעו עד"ז נשען על מרז"ל הנותן וכו' צריך להודיעו.

כמדומה שאמרתי לכת"ר שי' כשאמר לי מ"ש הרמב"ן בנוגע לראיית פני צדיק שראיתי עד"ז באיזה ספר, והנה מצאתיו בס' ויוסף אברהם להרב ליפשיץ (מונקאטש, תרצ"א) ס"ק ל"ד. ומביא שם שמדובר עד"ז בדבר"ת חלק א' אות ז"ך להרה"צ ממונקאטש.

מוסג"פ רשימת דברים מ"ש להתלמידים שיחיו בנר ה' דחנוכה.

במש"כ שזוכר שהי' לוקחים את נר השמש אחרי הברכה מיד נכדו צ"ע משו"ע או"ח סקס"ז ס"ג.

א'שיז

מוה"ר אפרים אליעזר שי': יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן א'שעו. א'תיד. א'תקט.

הרה"צ: רבי מאיר יחיאל הולצשטוק מאוסטרובצה.

בספרו: מאיר עיני חכמים (נ.י. תש"י) ח"א סי' מ"ד.