ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שיט

ב"ה, חנוכה, נר חמישי, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

לאחינו בני ישראל חובבי תורה ומצוה

בארצנו הקדושה ת"ו ובכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נודע ומפורסם בתוככי בני ישראל היכל התורה, היא ישיבת "תורת אמת", אשר בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן.

לפני ארבעים שנה נוסדה על ידי כ"ק אדמו"ר (מהרש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומני אז עמדה תחת נשיאותו, ואח"כ תחת נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר רבות השתדלו בעזר הישיבה ופיתוחה.

בזמן האחרון, בקשר עם העלי' לאה"ק ת"ו, הנה למרות מצבה הכספי החמור ביותר, הרחיבה ישיבה זו את גבולה ועסקה והתאמצה בקליטת תלמידים מן הנוער העולה, היכולים על ידי זה לגשם בחיים את שאיפתם ותשוקתם להיות באהלה של תורה ספוגה יראת שמים, להדבק בהוי' אלקינו על ידי ד ברי א לקים ח יים.

מובן, אשר כל זה גרם להגדלת ההוצאה ביותר, והישיבה נמצאת עתה במצב גשמי רציני וקשה.

ובזה הנני פונה אל כל חובבי תורה ומצוה די בכל אתר ואתר:

תמכו בעין יפה וביד נדיבה בישיבת "תורת אמת - ירושלים ת"ו". תנו לה את האפשריות להמשיך בעבודתה הק' ולהגדילה - מתאים לדרישת השעה.

ובזכות מצוה רבה זו ישפיע השי"ת ברכה והצלחה עליכם, על ביתכם וזרעכם, בכל מילי דמיטב, מנפש ועד בשר.

ועיניכם ועינינו תחזינה בהרמת קרן התורה ביראת שמים וקרן ישראל סבא, דישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד.

בברכת טוב והצלחה בגשמיות וברוחניות,

מ. שניאורסאהן

א'שיט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 473.