ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שכד

ב"ה, א' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר סימון

שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הודעתו מהתועדות חג החגים י"ט כסלו, וחבל שרק בכללות, ומההחלטות הטובות אשר החליטו המתועדים, ובודאי ע"פ מרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, הנה יביאום גם בפו"מ בשנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה.

ובכ"ז, הנה, מזמן לזמן, נכון הדבר במאד להזכיר ולעורר את אלו שהתועדו ע"ד קיום החלטות אלו, וע"פ מרז"ל גדולה לגימה שמקרבת כו' הנה מה טוב לנצל התועדות הבע"ל לזירוז בקיום אלו ההחלטות, והשי"ת יזכנו, את כאו"א מאתנו, להביא בפועל את מה שניתן לנו בכח, ואדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, והבא לטהר מסייעין לו, וידוע הפי' בחסידות (לקו"ת דברים פח, ב) הדיוק לטהר ולא ליטהר, שפי' לטהר גם אחרים.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל - המחכה לבשו"ט וחותם בפ"ש כל אנ"ש והדו"ש,

מ. שניאורסאהן

נ"ב:

בנוגע לשאלתו במה שבבקורו במדינות שונות הנה בא הוא בדו"ד גם עם אלו, שלע"ע, אינם שומרים תומ"צ כדבעי, ויש מתרעמים ע"ז:

מענה:

הנה מעולם היתה שיטת ליובאוויטש שלא לרחק את בנ"י אפילו מסוג הנ"ל, ואדרבה לקרבם לאבינו שבשמים ע"י דברי נחת וענינים של קירוב. כמובן שצ"ל בזה זהירות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע באחת משיחותיו הק' "אז מען דארף זיך ניט אראפלאזען צו יענעם, נאר אויפהייבען יענעם צו זיך", אבל מובן שגם בזה הרי צריך להושיט - להזקוק לעזרה - יד, ולפעמים ג"כ יד ארוכה, אבל כמעט שתמיד בזהירות הנ"ל מצליחים בעבודה זו ומוציאים יקר מזולל. ואנו אין לנו אלא הנהגה זו, ומובטחים אנו שתהי' בהצלחה.

א'שכד

החלק הראשון של האגרת נשלח לכמה.

מוה"ר סימון: יעקבסון. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד תתסט.