ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שכה

ב"ה, זאת חנוכה, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בטח השתתף בהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו - יום חג גאולתנו ופדות נפשנו - ועל פי המבואר במכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בנוגע להתועדות חסידים ובפרט התועדות דחג גאולת אדמו"ר הזקן ונצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט והרב המגיד - אשר בני ישראל יצאו ביד רמה, הנה בטח נתעוררו המתועדים בהחלטות טובות בכלל, ובפרט בדבר קביעות עתים לתורה הנגלית וקביעות עתים לתורת החסידות.

וכבר מלתי אמורה, במכתבי אשר בחוברת י"ט כסלו דהאי שתא שנת ה'תשי"ב, אדות גודל החוב והזכות של כל אחד ואחד מאתנו להשתדל ולהתאמץ בהפצת המעינות חוצה.

מתאים לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות ההודעה והכתיבה ע"ד התועדות די"ט כסלו וכיו"ב, הרי בטח יודיע עד"ז בפרטיות, והעיקר - תוכן ההחלטות הטובות בהנ"ל, ואשר כבר התחיל בהבאתם לידי פועל.

וביחוד אתענין ע"ד השיעורים ברבים שלומד או משתתף בהם. וידוע כמה הפליגו כ"ק אדמו"ר הזקן וכל נשיאינו הק' במעלת לימוד זה.

ות"ח מראש על כתבו המפורט בכל הנ"ל.

המחכה לבשורות טובות ואין טוב אלא תורה ומאור שבתורה.

מ. שניאורסאהן

בבקשה להודיע תוכן מכתבי זה לכל המתועדים. ולעוררם לענות עליו.

א'שכה

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 231.

חמש האגרות שלאח"ז נכתבו כהוספה ל"כללי-פרטי" זה.

זאת חנוכה: ראה במאמר כ"ק אדמו"ר הצמח צדק אשר בקונטרס חנוכה (עי"ג בסופו).

גאולתנו ופדות נפשנו: ראה ס' המאמרים ה'תש"י עק"ו.

בני ישראל... רמה: ראה זח"ג קכה, א.

לתורה הנגלית: ראה ג"כ סד"ה על חומותיך תרל"ח לכ"ק אדמו"ר מהר"ש - נעתק בסוף החוברת לכ"ד טבת ה'תשי"א.

אודות ההודעה: ראה בחוברת ע"ד הערה ג'.

כמה הפליגו: ראה אגה"ק סכ"ג. ד"ה הסכת ושמע ישראל שמח"ת תרצ"ג. ובכ"מ.

אלא תורה: ברכות ה, א.

ומאור שבתורה: ראה זח"ג קכד, ב. אגה"ק סכ"ו. הקדמה לס' ביאורי הזהר לכ"ק אדמו"ר האמצעי. קונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) פי"א ואילך.