ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שכו

ישראל אבא פליסקין - מעלבורן

בנועם קבלתי מכתבו, בו מודיע ע"ד מצב הישיבה בהוה, וסדר לימודו עמהם, ובנוגע לשאלתו כמה זמן ביום תהי' להם הקביעות ללימוד דא"ח, הנה שתי נקודות בדבר: א) לימוד הדא"ח מוכרח הוא, ב) על המתחילים אין להעמיס בזה ביותר, כדי שלא ישתמטו לגמרי מהישיבה, אבל המטרה צ"ל להתקרב עד כמה שאפשר, אבל רק אם אפשר הוא, שיהי' לימוד דא"ח הן בבקר והן בערב ובפרט בש"ק ובליל חמישי.

מ"ש במכתבו אשר בטח נתקבל ידיעות מפורטות אודות חנוכת הבית, הנה נתקיים בזה מרז"ל קדירה דבי שותפי כו' שכל אחד סומך על חבירו, ומודיע ג"כ בנוסח הנ"ל ומהראוי הי' שבחלקם את כל מקצועי העבודה בהישיבה יהי' בזה גם ענין ההודעה לכאן בפרטיות מוטל על שכם אחד מהם ובמילא יהי' הדבר בטוח שיגיעו לכאן ידיעות מהנעשה וכו'.

בברכת הצ' בעבו' ופ"ש כהדו"ש.

א'שכו

נכתבה כהוספה לאגרת שלפנ"ז.

ישראל אבא פליסקין: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'רט, ובהנסמן בהערות שם.

הישיבה: אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש - דלעיל אגרת א'רפ.