ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שכט

בנועם קבלתי מכתבו ממוצש"ק פ' ויגש, ומפני כמה סיבות נתעכב המענה עד עתה.

בעת היותי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנני מזכיר אותו ואת ב"ב שיחיו ובפרט לעניני שידוכים וזווגים, אבל בטח ידוע לו הכתוב וברכך ה"א בכל אשר תעשה, אשר צריך ג"כ לעשות, וידוע ג"כ מאמר הרה"צ ר' זוסיא מאניפאלי זצ"ל, אשר מכל אדם יש ללמוד ענינים בעבודת השי"ת ואפילו מאלו שאינם מתנהגים כדבעי, והוא למד מהנהגת גנב כמה דברים, ומהם שכאשר מנסה בפעם הראשונה ואינו מצליח, בכ"ז מנסה ג"כ פעם שני' ושלישית עד שסו"ס עולה בידו הדבר, ומרובה מדה טובה וכו' ובפרט בענין זווגים שרז"ל אמרו קשה וכו' שצריך לנסות פעם אחר פעם אבל סוכ"ס בטוח הדבר שימצאו זווגים הגונים, ואין לפחוד ממה שנזקקים להשתדלות בדבר.

נהניתי לקרות במכ' אשר מהנה הוא מהקונטרסים את אלו שנפגש עמהם, ומוסג"פ החוברת לי"ט כסלו שהו"ל זה לא כבר, ויה"ר אשר השי"ת יזכהו לבשר טוב מכל הנ"ל בקרוב ממש.

בברכה.

א'שכט

נכתבה כהוספה לאגרת א'שכה דלעיל.