ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'של

אלי' חיים אבאלסקאי

[רויטבלאט] - פערנוואלד

... ומטובו לפרוש בשלום די אייגענע אידען, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, א אייגענער איד הייסט דער וועלכער איז שייך צו תורה ומצות, און אויך איבערגעבען זיי דעם אינהאלט פון דעם בריף שמעלד"ז.

כן מוסג"פ רשימת השיחה מנר החמישי דחנוכה, אשר אמרתי לפני התלמידים שיחיו, אבל באמת שייכה היא לכל התמימים ובכלל ליהודי שומר תומ"צ שבזה נכלל ג"כ הציווי הוכח תוכיח ואהבת לרעך כו' וד"ל.

בברכה שיבשר טובות בקרוב.

ימים אלו שולחים לו ג"כ ניירות מהישיבה.

א'של

נכתבה כהוספה לאגרת א'שכה דלעיל.

וכפתגם: ראה גם לעיל ח"ד אגרות תתקכב. א'קמ.