ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלב

ב"ה, ג' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שמואל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד כסלו, בו שואל ע"ד מקור לענין נתינת שמות לבנים ובנות, אם זה שייך להאב או להאם. ורוצה להסתייע ממ"ש בכתובים לפעמים שקריאת שם הבן הי' ע"י האב, כמו ויקרא אברהם את שם בנו וגו' ולפעמים ע"י האם, וכמו בהשבטים שנאמר בהם ותקרא שמו כו'.

מענה:

א) לדעתי, אי אפשר ללמוד מהנ"ל, כיון, שלדוגמא, שמות כל השבטים (לבד בנימין) ניתנו ע"י אמם. ואין סברא כלל וכלל לומר שקריאת שם כל הבנים שייך להאם ואין לאב חלק בזה, ובפרט שמצינו בכתוב כמה פעמים קריאת שם להנולד ע"י האב, ואיזה פעמים ע"י שניהם [אם בשם אחד (שם ישמעאל) או בשמות שונים (בנימין)] ולפעמים גם ע"י זרים (זרח, פרץ, עובד) ויעוין שמואל ב' יב, כד כה.

ואולי י"ל הטעם שנקראו שמות השבטים ע"י רחל ולאה, ע"פ דרז"ל (ב"ר ספע"ב) אמהות נביאות היו והאבות טפלים להם בנבואה וכמש"נ כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה (שמ"ר פ"א, ועייג"כ לקוטי תורה לשיר השירים ד"ה קול דודי פ"ד). ושמות יצחק ועשו י"ל שניתנו גם ע"י שרה (בראשית כא, ו), רבקה (רש"י שם כה, כו, והוא ע"פ המד"ר כאן ותנחומא שמות, ד).

ב) בעצם הענין - הנה נתינת השם בכלל דבר גדול הוא ואחריות גדולה בדבר, וכמבואר בכ"מ בדא"ח שהשם הוא הצנור דרך בו נמשך חיות והשפעה להדבר הנקרא בשם זה (ראה באריכות של"ה בהקדמה בית אחרון, תניא שער היחוד והאמונה ספ"א, לקו"ת בהר ד"ה את שבתותי פ"ב, ובכ"מ) ולכן איתא בכתבי האריז"ל: כאשר נולד האדם וקוראים לו אביו ואמו שם... הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא, עכ"ל (ס' הגלגולים הקדמה כג, עמק המלך שער א' ספ"ד, אור החיים דברים כט, יז).

ג) למי שייך נתינת השמות. לא שמעתי הוראה בזה בפירוש, אבל יעויין בפירושי הראשונים (הדר זקנים, דעת זקנים ועוד) לבראשית (ל"ח, ה), עה"פ והי' בכזיב בלדתה אותו, שמנהגם הי' ששם הראשון שייך להאב, שם השני שייך להאם ושם השלישי להאב, וזהו פירוש הכתוב: ותקרא את שמו גו' מפני שהי' (יהודא) בכזיב בלדתה אותו, ולכן לדעתי במקום שאין מנהג קבוע - הנה עפ"י הנ"ל נתינת השמות צ"ל בסדר הנ"ל, ואף שהרמב"ן מבטל הפירוש הנ"ל, היינו שאין מכוונת כתוב זה לתרץ מנהג, אבל בגוף הדבר אין ראי' שחולק על הראשונים, ועייג"כ בעקרי הד"ט (ליו"ד) סכ"ז סק"ז שהביא מנהג לקרוא בן ראשון הנולד לו לאדם בשם אביו.

מוסג"פ הקונטרס והחוברת לי"ט כסלו עם מכתבי הכללי השייך אליהם, ותורה בעל עת זמנה הוא.

בברכה.

א'שלב

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 307 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר שמואל: יאלאוו, סירקאוס.