ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלג

ב"ה, ד' טבת, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הסתדרות צעירי אגודת ישראל

רחוב אחד העם 26, תל אביב

שלום וברכה!

בשעתו נתקבלה ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א הזמנתם ובקשתם בקשר עם יובל ה-י"ג ליסוד תנועתם בארץ הקדש, ונשלח מברק מכ"ק אדמו"ר שליט"א, וזה לשונה:

"במענה להזמנתם ובקשתם ליובל הי"ג, בטח תשימו עיקר מגמתכם למילוי התפקיד הקדוש של כל הנוער באה"ק, תבנה ותכונן, להתמסר בכל נפשם לחינוך בני ובנות ישראל בתורה ויראת שמים, בהתגברות על כל מניעות ועיכובים נקודה. השי"ת יצליחכם".

החתימה

ובטח יאשרו קבלת המברק.

בכבוד וברכה,

מזכיר