ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלד

ב"ה, ח' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר מאיר ליבער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאור כ"ד כסלו, שמחתי לקרות בו מהקביעות עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות שיש לו, ובטח יתחזק בהם וכל המוסיף מוסיפין לו בבני חיי ומזונא רוויחא.

בשאלתו, שלומד הוא פרק תניא בכל יום, ואם כדאי לבטל לימוד זה וללמוד שיעור תניא כפי שנחלק בהיום יום,

הנה לדעתי מזה ומזה אל תנח ידיך, היינו שלימוד פרק התניא יחזיק בזה כמו עד עתה, ונוסף ע"ז ילמוד למיגרס את השיעור כפי שנחלק התניא בהיום יום...

מוסג"פ מכתבי הכללי מזאת חנוכה העבר.

בברכה.

א'שלד

מוה"ר מאיר ליבער שי': קעלער.