ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלו

ב"ה, ח' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אפרים שי'

שלום וברכה!

קבלתי המברק שלו, בו מודיע אשר קבל רשיון לנסוע ושואל הסכמתי וכן ג"כ בענין הטיסה באווירון:

והנה לדעתי, אפשר הי' כדאי שיסדר נסיעתו באופן כזה שיהי' כאן ביום ההילולא הוא יו"ד שבט הבע"ל, ובמילא הרי יש האפשרות לנסוע ג"כ באני' ואין הכרח לטוס באוירון דוקא, ויתן השי"ת שתהי' נסיעתו בהצלחה בגשמיות וברוחניות.

בברכה להצלחה ולנחת חסידותי מכיו"ח

שי'.

נ"ב: נשלח לו מברק "מכתב יבוא, חתימתי". ובטח נתקבל בעתו.

א'שלו

מוה"ר אפרים שי': וואלף. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד תתקלט.