ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלז

ב"ה, ח' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אחרי בקשת סליחה, שאפשר יחשב זה להתערבות מצדי מבלי קבלת רשות תחלה מאתו, אבל נשען על מה ששמעתי כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ע"ד ענין אהבת ישראל, עד כמה שצ"ל נוגע לכאו"א מישראל, כל הנעשה עם כאו"א מישראל, אף שמעולם לא ראהו פנים אל פנים, הנני מתרשה לנגוע גם בשאלה זו, והיא:

כשלפני זמן ביקר אותי אחיו שי' ובתוך הדברים שאלתיו ג"כ למצב המשפחתי של כבודו שי' אמר לי שלע"ע הוא לבדו עם בתו שתחי', ותמהתי ביותר מפני מה אינ[ם] משתדלים בענין חיפוש שידוך המתאים, ובטח ידוע לכ' מרז"ל מענין זה נשען על הכתוב בבקר זרע זרעך ולערב וגו' ובפרט שעדיין רחוק הוא מהערב ובעזה"י יוכל לבנות בית בישראל בדור ישרים יבורך, אבל פשיטא שכמרז"ל - דרכו של איש לחזור כו' וברכך ה"א בכל אשר תעשה כתיב, וצ"ל עכ"פ איזה השתדלות מצד האדם ג"כ, ואם בכל השנים מוכרח הי' ענין זה, הרי עאכו"כ בשנים האלו, אחר אבדות הנוראות שסבל עמנו עם ישראל, ונוסף ע"ז ג"כ מיעוט היהודים החרדים ויראי שמים, הרי עאכו"כ ופשיטא שכל אחד שיש לקוות שיוכל לייסד בית חרדי מלא נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה, מחוייב הוא להשתדל בזה ככל אפשרותו, כי כל ישראל חברים ואין זה ענין פרטי שלו בלבד.

עוד הפעם אבקש סליחה על כתבי בזה, אף כי בלתי מכירו, ובטחוני שלא יקפיד ע"ז כלל וכלל, והעיקר שיתבונן בענין זה וישתדל בחיפוש שידוך המתאים והשי"ת יצליחו.

בברכה שיבש"ט בהנ"ל.