ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלח

ב"ה, ט' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במענה על שאלתו להספר זהר תורה, הנה ראיתיו פעם, וכפי שנרשם בזכרוני זהו העתקת הזהר ללה"ק, ולא פירוש על הזהר, ולכן תמיהני עליו, למה לו ללמוד בהעתקה, אם יכול ללמוד בפנים הזהר, כי אי אפשר הדבר אשר בהעתקה יוכללו כל הפירושים, ובמילא זהו ג"כ בהקדושה, כפי שישנה בהלשון שאמר רשב"י והחבריא שלו.

ועל שאלתו שרוצה להניח תפילין דשימושא רבא וראב"ד, הנה אפשר כדאי שיתחיל להניחם לאחר ארבעים שנה. ועיין שיחת יד שבט ה'שי"ת ע' ז.

ובנוגע למה ששואל לכתיבת הפרשיות בהנ"ל והנחתם, הנה ידוע זה לסופרים, ועיין ג"כ במשמרת שלום ס"ד ובסופו בהוספות ושם הביא הספרים המדברים בענין זה, ובטח ראה ג"כ ב"היום יום" ע"ד לימוד השיעורים השייכים לכאו"א מזוג' תפילין אלו, וכן אופן הנחתן.

בברכת מזל טוב

מ. שניאורסאהן

א'שלח

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 327 וחלקה בחכ"א ע' 359.

זהר תורה: בין "הסכמות ומכתבי תודה" שבתחלתו נדפס אישור ממזכירו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע על קבלת הספר.

שיחת י"ד שבט: נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 507.

ידוע זה לסופרים: ראה לקו"ש ח"ט ע' 258.