ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שלט

ב"ה, ט' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבי בברכת מזל טוב לקשורי התנאים שלו עם ב"ג תחי' בטח הגיעו במועדו, ובמה ששואל סדר בלימוד בהנהגה ובעבודה עד זמן הנשואין, הנה לא שמעתי בזה הוראות, וגם אינו כותב במכתבו למתי קבעו זמן הנשואין בשעה טובה ומוצלחת, כי כאיזה שבועות מקודם הרי צריך ללמוד הלכות הצריכות בהלכות נדה וכו' וטוב יותר שילמוד בחברותא עם האברכים הנשואים מאנ"ש שיחיו, ובימים הסמוכים לימי הנשואין, ללמוד בראשית חכמה שער הקדושה פט"ו, ט"ז, י"ז, והשי"ת יתן שיעלה זיווגם ליפה בכל הפרטים.

בברכה.