ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'שמ

ב"ה, י"א טבת תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב המהולל נכבד ונעלה איש ירא

אלקים עסקן

נמרץ ורב פעלים, מוכתר במדות תרומיות

וכו'

הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

קבלתי מכתביו מה -12 לדצמבר וה - 2 ליאנואר, וקראתי בקורת רוח אשר השתתף בסעודת מצוה די"ט כסלו, חג הגאולה, וביחוד כי נהנה ותודה לא-ל מצליח בעבודתו לעזרת המוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" אשר במחנו ומדינתו. ואני תקוה אשר גם להבא תביא לו השתתפותו בעבודת הקדש זו שמחה רבה, ונשען על הבטחת השם יתברך ויתעלה מובטחני אשר יצליח בעבודתו הצלחה מוחשית גם בעיניו ממש.

על של עתה באתי לברכו בברכת מזל טוב לרגלי הבחרו בהנהלת ועד קהילת קדש דעיר קאזא, כפי אשר נודעתי בשמחה על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מהו"ר שלמה שי' מתוסוב. ויהי רצון אשר התמנותו למשרת כבוד הנ"ל תהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בטח שמע משיטת הבעל-שם, מייסד תורת החסידות, אשר כל הענינים המתרחשים בעולם למגדול ועד קטן, ואפילו בנוגע לדומם וצומח, באים בהשגחה פרטית מבורא עולם, וקל וחומר בנוגע ליהודים, ובפרט בענינים הקשורים בתורה ומצוות. ובכן צריך לראות בבחירתו להנהלת הקהלה שתי הוראות מלמעלה: א) הטילו עליו אחריות שהנהלת הקהלה תהי' מתאימה בדיוק לרוח ישראל סבא והתורה והמצוה. ב) נתנו לו כוחות מלמעלה שיוכל להוציא הדבר בפועל. ובשמעי שמעו הטוב בעבודתו עד עכשו, מובטחני שימלא תפקידו ברוח זה, והשי"ת יצליחו בעניניו הכלליים וגם בעניניו הפרטיים.

בברכת הצלחה בגשם וברוח.

א'שמ

כבוד... אלמליח: אגרות נוספות אליו - לעיל א'רצב. לקמן א'תלג.

תוכן דומה גם לר' יעקב פרץ.